AdRein Reïntegratie en meer...
 

adrein

gebruiksovereenkomst van deze website

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. ADREIN is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

GEBRUIKSOVEREENKOMST

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan ADREIN of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ADREIN.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

ADREIN
Wooldrikshoekweg 61
7535 DB Enschede
info@adrein.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover ADREIN geen controle heeft. ADREIN draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Daarnaast is op de ADREIN internetsite  de volgende privacy statement van toepassing. ADREIN adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de ADREIN internetsite kennis te nemen.

PRIVACY STATEMENT

Teneinde de ADREIN internetsite  en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat ADREIN in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens ADREIN voor welke doeleinden gebruikt en wat ADREIN doet om uw privacy  te beschermen.

ADREIN adviseert u voor het gebruik van de ADREIN internetsite hiervan kennis te nemen. Daarnaast is op de ADREIN internetsite  de gebruiksovereenkomst van toepassing. ADREIN adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de ADREIN internetsite  kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens    Om de in dit privacy statement  genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de ADREIN internetsite verzamelde en de in dit privacy statement  genoemde persoonsgegevens alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door ADREIN ingeschakelde hulppersonen. ADREINzal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten ADREIN-organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt    Indien u gebruik maakt van het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de ADREIN internetsite  (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. ADREIN verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de ADREIN internetsite  aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de ADREIN internetsite  worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van ADREIN , al dan niet via de ADREIN internetsite  te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail  heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de ADREIN internetsite  heeft aangevraagd, is het mogelijk datADREIN uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten. ADREIN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies  en logbestanden   Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de ADREIN internetsite  bent. ADREIN gebruikt in sommige gevallen cookies  om het gebruik van de ADREIN internetsite  zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies  worden gebruikt door ADREIN kunt u uw browser  zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies  niet accepteert en de cookies  heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de ADREIN internetsite. De ADREIN internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de ADREIN internetsite. ADREIN houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites  en andere parameters in de URL's . Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de ADREIN internetsite.

Beveiliging ADREIN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens ADREIN toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden ADREIN kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites  informatie over u verzamelen. ADREIN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. ADREIN raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de ADREIN Internetsite , kunt u contact opnemen via info@adrein.nl

   
Inspired by Bach
Copyright © 2008 ADREIN. Alle rechten voorbehouden. Klachtenreglement | Privacyreglement | Aansprakelijkheid